De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Paperassenthema's > Thema

Groeipakket / Kinderbijslag

Door een wetswijziging is niet alle informatie over het Groeipakket/kinderbijslag op deze website correct. Alle pagina's over dit thema worden geüpdatet tegen het najaar van 2020. 

Op deze pagina lees je meer over de algemene regelgeving rond het Groeipakket/kinderbijslag.

Wil je weten hoe het precies zit wanneer jij als jongere naar het buitenland gaat? Ga dan naar IK ZOEK op de homepage. Vul daar de keuzevelden in en krijg gedetailleerde info die van toepassing is op jouw situatie.

Wat is een Groeipakket of kinderbijslag?

In België ontvangen ouders maandelijks een bedrag voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Dit wordt vaak “kindergeld” genoemd. De regelgeving daarover verschilt sinds 2019 naargelang de woonplaats. In Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië gelden andere regels en zijn andere instanties bevoegd.

 • In Vlaanderen spreekt men sinds 1 januari 2019 over een “Groeipakket”; de vroegere term “kinderbijslag” wordt daar dus niet meer gebruikt.
 • In Brussel gingen op 1 januari 2020 de nieuwe regels van start en wordt nog steeds over kinderbijslag gesproken.

Op Kamiel.info wordt de dubbele term “Groeipakket/kinderbijslag” gebruikt als de regels van toepassing zijn in Vlaanderen én Brussel. Als er verschillen zijn, wordt dit duidelijk vermeld.

Zolang je jonger bent dan 18, ontvangen je ouders maandelijks een Groeipakket/kinderbijslag van de overheid. Woon je alleen en ben je minstens 16 jaar, dan ontvang je mogelijks zelf deze som geld. Ook na je 18 kunnen jij of je ouders een Groeipakket/kinderbijslag ontvangen, al zijn er vanaf dan wel voorwaarden. In elk geval eindigt je recht op het Groeipakket/Kinderbijslag in de maand dat je 25 wordt.

Basisprincipes

Het recht op een Groeipakket/kinderbijslag is gebaseerd op 2 algemene regels: (1) je moet de Belgische nationaliteit hebben (of er een langdurig verblijfsrecht hebben) en (2) je moet in België wonen, dat wil zeggen: er je officiële adres hebben (gedomicilieerd zijn) én er ook verblijven.

Zolang je minderjarig bent, is het recht op een Groeipakket/kinderbijslag onvoorwaardelijk: je hoeft (behalve aan de bovenstaande regels) aan geen enkele speciale voorwaarde te voldoen. Woon je in Vlaanderen (Groeipakket), dan is dit tot en met de maand van je 18de verjaardag, in Brussel (kinderbijslag) is dit tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt.

Eens je ouder bent dan 18, wordt het recht voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je je in een van de volgende situaties moet bevinden om nog steeds een Groeipakket/kinderbijslag te krijgen:

 • Je volgt secundair onderwijs
 • Je volgt hoger onderwijs
 • Je bent een schoolverlater
 • Je bent gebonden aan een leerovereenkomst
 • Je doorloopt een stage om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt

Je recht eindigt eens je een vaste job hebt (als werknemer of zelfstandige) of als je een sociale uitkering ontvangt. Als je 25 jaar of ouder bent heb je sowieso geen recht op een Groeipakket/kinderbijslag.

Wat met je Groeipakket/kinderbijslag als je 18 of ouder bent?

Als je 18 wordt, zijn er voorwaarden om nog steeds kindergeld te ontvangen. De meest voorkomende situaties waarin het recht op een Groeipakket/kinderbijslag verderloopt zijn de volgende: (1) je bent leerling in het secundair onderwijs (2) je bent student in het hoger onderwijs of (3) je bent een schoolverlater.

1. Je bent leerling in het secundair onderwijs

Ben je leerling in het secundair onderwijs? Dan ontvangen je ouders (of jijzelf) een Groeipakket/kinderbijslag. Je leeftijd is daarbij niet van tel: zolang je secundair onderwijs volgt, blijft het recht op een Groeipakket/kinderbijslag behouden. Dus ook als je ouder bent dan 18.

Je moet wel voor minstens 17 lesuren per week ingeschreven zijn in het secundair onderwijs. Naast voltijds secundair onderwijs (aso, tso, bso, kso en Se-n-Se) vallen ook andere vormen van secundair onderwijs (duaal leren, deeltijds leren en werken en buitengewoon onderwijs) en het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (Hbo5) onder deze regeling.

In de schoolvakanties tussen je jaren in het secundair onderwijs loop het recht op Groeipakket/kinderbijslag gewoon door. Als je na de laatste schoolvakantie niet verder studeert, dan wordt je als “schoolverlater” beschouwd (zie verder). Als je wel verder studeert in het hoger onderwijs, word je “student” (zie hieronder).

2. Je bent student in het hoger onderwijs

Als student heb je voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket/kinderbijslag als je ingeschreven bent en blijft voor een totaal van minstens 27 studiepunten per academiejaar, wat neerkomt op minimaal 13 lesuren per week. Enkel in je diplomajaar kan je eenmalig voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven staan.

Ook moet de inschrijving ten laatste op 30 november van dat academiejaar gebeuren. Als je je later inschrijft, kan het gebeuren dat je voor de voorgaande maanden geen recht meer hebt.

Belangrijk is dat de instelling waar je studeert een erkende instelling is voor hoger onderwijs, zoals een universiteit of hogeschool.

Haal je in de loop van het academiejaar geen 27 studiepunten, of stop je in de loop van het academiejaar met je opleiding, dan verandert jouw situatie van “student hoger onderwijs” naar deze van “schoolverlater” (zie hieronder).

3. Je bent schoolverlater

Je hebt je secundaire of hogere studies afgerond of stopgezet, bent tussen 18 en 25 jaar oud en vindt niet meteen werk? Als “schoolverlater” behoud je je recht op een Groeipakket/kindergeld nog voor een beperkte periode.

In de vakantie die volgt op het einde van je laatste schooljaar/academiejaar behoud je nog je recht voor enkele maanden als leerling (na het secundair is dat in juli en augustus) of student (na je hogere studies is dat in juli, augustus en september). Nadien, dus na de zomervakantie, kan je als schoolverlater nog recht hebben op een Groeipakket/kinderbijslag, dit voor een periode van maximum 12 maanden.

Opgelet: deze 12 maanden vormen het maximum aantal maanden waarin je Groeipakket/kinderbijslag kan ontvangen zonder ingeschreven te zijn als leerling of student. Heb je een onregelmatige studiecarrière gehad, dan kan het zijn dat je geen of beperkt recht hebt op deze “extra” maanden Groeipakket/kinderbijslag na afloop van je studies. Wil je weten hoe het bij zou zit? Contacteer de bevoegde instanties.

Stop je tijdens het schooljaar/academiejaar met studeren? Dan is de omschakeling naar het statuut van “schoolverlater” onmiddellijk. Ook dan kan je als schoolverlater nog recht hebben op een Groeipakket/kinderbijslag, dit voor een periode van maximum 12 maanden.

Moet je ingeschreven zijn als werkzoekende, om als schoolverlater nog 12 maanden Groeipakket/kinderbijslag te ontvangen?  Het antwoord hierop hangt af van je woonplaats:

 • Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen niet meer vereist dat je ingeschreven staat als werkzoekende om als schoolverlater een Groeipakket te kunnen ontvangen. Ongeacht of je inschrijft als werkzoekende bij VDAB of niet, heb je dus aansluitend op je studies (maximum) nog 12 maanden recht op een Groeipakket. Als je werk zoekt, valt het uiteraard wél aan te bevelen om je aan te melden bij VDAB, omdat dan je beroepsinschakelingstijd (BIT) begint te lopen – wat noodzakelijk is om nadien beroep te kunnen doen op een inschakelingspremie. Voor alle info daarover, zie onze pagina over de beroepsinschakelingstijd.
 • Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan is de situatie anders: om na je studies nog recht te hebben op kinderbijslag, moet je je als schoolverlater wél zo snel mogelijk aanmelden als werkzoekende bij de werkgelegenheidsdienst Actiris. Als je alle voorwaarden vervult, heb je dan nog recht op (maximum) 12 maanden kinderbijslag.

(Af)studeren en werken: wat met het Groeipakket/kinderbijslag?

Eerst even de basisregels over werken tijdens je studies: als leerling (secundair) of student (hoger onderwijs) mag je werken tijdens het schooljaar en in de zomervakantie als jobstudent. Je kan per jaar maximaal 475 uren werken als jobstudent, dat wil zeggen in arbeid met verminderde sociale bijdrage. Méér uren werken kan ook, maar dan moet je met een “gewoon” arbeidscontract werken wat minder voordelig is omdat je sociale lasten betaalt. Als je teveel verdient, heeft dit ook een invloed op de belastingen die jij en/of je ouders betalen. Alle regels rond werken als student vind je op STUDENT@WORK.

Maar welke invloed heeft werken op je recht op een Groeipakket/kinderbijslag? Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang je leeftijd en woonplaats: 

Ben je jonger dan 18? Omdat je recht op een Groeipakket/kinderbijslag “onvoorwaardelijk” is, heeft jouw werk als jobstudent geen enkele invloed daarop. Dat is in Vlaanderen en Brussel hetzelfde.

Ben je ouder dan 18? Je mag werk en studie combineren, maar er zijn wel voorwaarden. Sinds 2019 wordt geen rekening gehouden met hoeveel je verdient om je recht op een Groeipakket/Kinderbijslag te bepalen. De vroegere “inkomensnorm” valt dus weg. Het aantal uren dat je mag werken, blijft wél nog van belang. Hier is er een verschil tussen Vlaanderen (Groeipakket) en Brussel (kinderbijslag):

 • Woon je in Vlaanderen? Dan mag je mag maximaal 475 uren per jaar werken via een studentenovereenkomst, plus 80 uren per maand in gewone arbeidsovereenkomsten (met normale sociale bijdragen). Zolang je je hieraan houdt, heeft werken geen enkele invloed op het recht op een Groeipakket tijdens je studies.
 • In Brussel is de regeling anders: daar mag je tot maximaal 240 uren per kwartaal (= per 3 maanden) werken, en in het derde kwartaal - dus in de zomermaanden juli, augustus en september - onbeperkt (als je het jaar nadien verder studeert, ten minste). Er wordt dus geen onderscheid gemaakt naargelang je arbeidsstatuut (in studentenarbeid of gewone arbeid). Zolang je je aan deze regels houdt, heeft werken geen invloed op het recht op kinderbijslag tijdens je studies.

Kortom, zolang je de voorwaarden respecteert, kan je werken en studie combineren zonder dat je recht op Groeipakket/kinderbijslag verloren gaat. Opgelet! Deze voorwaarden gaan enkel over Groeipakket/kinderbijslag, niet over andere sociale rechten en plichten. Hou dus zeker rekening met het maximumbedrag dat je mag verdienen als jobstudent om te vermijden dat jij of je ouders meer belastingen moeten betalen. Klik voor meer informatie daarover door naar belastingen

Hoe zit het met schoolverlaters die nog recht hebben op Groeipakket/kinderbijslag na het eindigen van hun studies? Dezelfde regels gelden als voor studenten: je mag werken met behoud van je Groeipakket/kinderbijslag, maar slechts een beperkt aantal uren. 

Belangrijk! Alle bepalingen hierboven over “werk” betreffen enkel winstgevende activiteiten. Volgende soorten activiteiten kan je  steeds verrichten zonder dat dit je recht op een Groeipakket/kinderbijslag beïnvloedt:

 • Als tijdens je studies of als schoolverlater vrijwilligerswerk doet, heeft dit nooit invloed op je recht op een Groeipakket/kinderbijslag. Ook als je dan een vrijwilligersvergoeding ontvangt, wordt dit nooit als een “inkomen” beschouwd.
 • Tewerkstelling die nodig is om je diploma te halen telt eveneens niet mee. Het uitoefenen van zowel een onbezoldigde als bezoldigde stage heeft geen invloed op je recht op een Groeipakket/kinderbijslag.
 • Ook bij jongeren die in hun opleiding leren en werken combineren, en daarvoor een bezoldiging krijgen,  heeft deze werktijd geen invloed op hun recht op een Groeipakket/kinderbijslag.

Wanneer stopt mijn recht op een Groeipakket/kinderbijslag?

 • Als je een vaste job vindt als werknemer, of zelfstandige in hoofdberoep wordt, stopt je recht op een Groeipakket/kinderbijslag onmiddellijk.
 • Als je een uitkering ontvangt vervalt je recht ook. Dat is bijvoorbeeld het geval als je recht hebt op een inschakelings- of werkloosheidsuitkering
 • Ongeacht je situatie, stopt het recht sowieso altijd aan de leeftijd van 25. De maand waarin je 25 wordt, is dan de laatste maand waarin je kindergeld ontvangt.